Povinné informace


Povinně zveřejňované informace podle zák. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Obec Nové Sady

Důvod a způsob založení

Obec Nové Sady (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

Posláním obce je zajištění správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Organizační struktura

Zastupitelstvo: 7 členů
Starosta
Místostarosta
Finanční komise
Kontrolní komise
Evidenční komise
Zastupitelstvo
Výbory a komise

Kontaktní spojení

Obecní úřad Nové Sady
Nové Sady 72
595 01 Velká Bíteš

Bankovní spojení

KB Žďár nad Sázavou
č.ú.: 38828-751/0100

IČO

00842-168

DIČ

Obec není plátcem DPH.

Rozpočet obce

Rozpočet

E-mail

obec@novesady.cz

Pověřencem na ochranu osobních údajů obce

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko,
Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí,
IČ 712 19 986, kontaktní osoba JUDr. Diana Kutnerová,
tel. 566 782 013